Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Activair s.r.o.

 s účinností od 1.1.2014

 

 

I. Úvodní ustanovení

 

1.   Všeobecné obchodní podmínky společnosti Activair s.r.o. (dále jen   obchodní podmínky“) závazně upravují smluvní obchodní vztah o dodávce zboží a služeb mezi společností Activair s.r.o. jako dodavatelem zboží nebo služby na straně jedné a odběratelem zboží nebo služby na straně druhé (dále jen smluvní vztah“), a dále blíže upravují práva a povinnosti smluvních stran.

 

2.   Odlišné obchodní podmínky od těchto obchodních podmínek lze na smluvní vztah aplikovat pouze v případě, že tak bude mezi smluvními stranami písemně dohodnuto.

 

 

II.   Smluvní strany

 

     Účastníky smluvního vztahu jsou:

1.     společnost Activair s.r.o., IČ: 28605837, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34300, se sídlem Ostravská 311/7, 747 70 Opava-Komárov (dále jen Dodavatel“);

2.     fyzická nebo právnická osoba odebírající zboží nebo službu (dále jen Odběratel“).

 

 

III.   Předmět smlouvy a vznik smluvního vztahu

 

1.   Předmětem smlouvy je dodání zboží nebo služby. Předmět smlouvy je blíže specifikován ve smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami.

 

2.   Dodavatel si vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout jakoukoliv objednávku jako celek nebo její část a předložit Odběrateli novou nabídku, tzv. protinabídku, která bude obsahovat další nebo odlišné podmínky.

 

3.   Učiněná nabídka a protinabídka Dodavatele je vůči tomu, komu byla učiněna, účinná po dobu 30 dnů ode dne jejího vystavení, není-li v ní uvedeno jinak. Dodavatel může nabídku a protinabídku odvolat ve lhůtě určené pro její přijetí.

 

4.    Smluvní vztah vzniká

a)       podpisem smlouvy všemi smluvními stranami,

b)       písemným potvrzením objednávky, kterou Odběratel stvrzuje, že souhlasí s uzavřením předmětné smlouvy, nebo

c)       přijetím nabídky nebo protinabídky Odběratelem.

 

5.   Protinabídka se považuje za přijatou na základě

a)       písemného potvrzení jejího přijetí zaslaného Odběrateli stranou Dodavatele,

b)       převzetí předmětu smlouvy Odběratelem,

c)       uhrazení kupní ceny Odběratelem, nebo

d)       jiného aktu provedeného Odběratelem, který směřoval k uzavření smlouvy.

 

6.    Potvrzení objednávky bude Odběrateli Dodavatelem oznámeno do 30 dnů od jejího obdržení.

 

7.    Potvrzení nabídky nebo protinabídky s dodatkem nebo odchylkou, která podstatné nemění její podmínky, se nepovažuje za přijetí nabídky.

 

8.   Podpisem smlouvy, objednávkou nebo přijetím protinabídky Odběratel projevuje svůj souhlas s obchodními podmínkami Dodavatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 

9.    Dodavatel není povinen plnit objednávku, dokud její písemné potvrzení není doručeno Odběrateli, anebo pokud začne plnit dříve, předmět smlouvy se považuje za dodaný Odběrateli i v případě, že byl dodán Odběrateli před datem doručení potvrzení objednávky.

 

 

IV.    Platební podmínky

 

1.   Veškeré ceny zboží a služeb jsou uváděny bez příslušných daní, nestanoví-li smlouva jinak. Odběratel je odpovědný za splnění veškerých zákonných daňových povinností vzniklých v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, jako např. úhradu DPH v příslušné sazbě.

 

2.   Je-li předmět smlouvy poskytován Odběrateli z jiného členského státu Evropské unie a tento nesdělí své registrační číslo k DPH, bude považován za neplátce a plnění bude zatíženo českou DPH.

 

 

3.    Cena uvedená ve smlouvě je cenou EXW (Ex Works), ke které Dodavatel přičte cenu dopravy a ostatních nákladů souvisejících s vyřízením dodávky zboží dle skutečných nákladů, nejsou-li uvedené náklady obsaženy ve smlouvě.

 

4.    Odběratel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu uvedenou na daňovém dokladu – faktuře, dle platebních podmínek uvedených ve smlouvě. Nestanoví-li smlouva něco jiného, je doba splatnosti daňového dokladu - faktury 14 dnů ode dne jeho doručení.

 

5.   Jakékoliv sporné otázky týkající se vystavených daňových dokladů – faktur musí být Dodavateli oznámeny do 14 dnů od jejich doručení s tím, že nesporné částky zůstávají nadále splatnými.

 

6.    Dojde-li k prodlení úhrady ceny ze strany Odběratele, Dodavatel si vyhrazuje právo pozastavit plnění všech smluvních vztahů ve prospěch Odběratele a účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

 

 

V.   Dodací podmínky

 

1.    Dodací lhůta počíná běžet ode dne uzavření smlouvy; v případě, že je vyžadována zálohová platba, ode dne obdržení této platby ve stanovené výši.

 

2.    V případě dodání zboží je dodací lhůta dodržena, jestliže je před jejím uplynutím zboží odesláno Odběrateli.

 

 

3.   Dodavatel je povinen dodat předmět smlouvy v dodací lhůtě uvedené ve smlouvě. Zboží je Dodavatel povinen dodat na místo určené ve smlouvě. Není-li místo dodání zboží ve smlouvě stanoveno, má se za to, že Odběratel si ho vyzvedne v místě sídla Dodavatele. Odpovědnost za škodu na přepravovaném zboží se řídí dle obchodní doložky INCOTERMS uvedené ve smlouvě. Není-li obchodní doložka INCOTERMS ve smlouvě uvedená, je zboží dodáváno Odběrateli dle podmínky EXW (Ex Works).

 

4.   Vyžaduje-li to povaha věci, nebo bylo-li tak dohodnuto ve smlouvě, je Dodavatel povinen jako součást dodávky dodat Odběrateli veškerou dokumentaci vztahující se k předmětu smlouvy, která je nutná k převzetí a užívání předmětu smlouvy nebo jeho součástí. Dokumentace k předmětu smlouvy bude dodána v českém nebo anglickém jazyce, nestanoví-li smlouva jinak.

 

 

5.     Předání a převzetí předmětu smlouvy probíhá na základě písemných podkladů. Odběratel je povinen potvrdit Dodavateli převzetí předmětu smlouvy, jakož i dokumentace vztahující se k němu, na dokladu, který Dodavatel pro tyto účely vystaví.

 

6.     Vykazuje-li při převzetí zboží poškození způsobené jeho přepravou, je Odběratel povinen sepsat o zjištěném poškození protokol a informovat o vzniklé škodě Dodavatele.

 

 

7.     V případě, že Dodavatel nepředá Odběrateli předmět smlouvy v dohodnutém dodacím termínu, zavazuje se Dodavatel k úhradě smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny předmětu smlouvy za každý den prodlení, maximálně však do výše 20 % z ceny předmětu smlouvy. Do ceny předmětu smlouvy se nezahrnuje cena přepravy, balného a dalších souvisejících nákladů.

 

 

 

VI.   Nabytí vlastnického práva a výhrada vlastnického práva

 

1.    Vlastnické právo ke zboží nabývá Odběratel uhrazením celkové ceny předmětu smlouvy Dodavateli, tj. ceny předmětu smlouvy, ceny přepravy, balného a dalších souvisejících nákladů. Do té doby zůstává dodané zboží ve výhradním vlastnictví Dodavatele. Nastane-li okamžik dodání zboží poté, co byla Dodavateli uhrazena celková cena předmětu smlouvy, nabývá Odběratel vlastnické právo k předmětu smlouvy potvrzením dokladu o převzetí předmětu smlouvy. Doklad o převzetí zboží může být potvrzen dopravcem, který byl Odběratelem pověřen pro odběr zboží.

 

2.     Při zpracování, spojení a smísení zboží, u něhož existuje výhrada vlastnického práva, s jiným zbožím, které není vlastnictvím Dodavatele, nabývá Dodavatel spoluvlastnické právo k nové věci v poměru účetní ceny zboží, u něhož existuje výhrada vlastnického práva, než je celková cena předmětu smlouvy Dodavateli uhrazena.

 

 

3.    Odběratel není až do úplného uhrazení celkové ceny předmětu smlouvy oprávněn s dodaným zbožím nakládat za účelem jeho dalšího prodeje nebo jiným způsobem převádět zboží na třetí osoby.

 

4.     Do doby, než se Odběratel stane vlastníkem dodaného zboží, je povinen učinit přiměřená opatření k jeho identifikaci jako vlastnictví Dodavatele a k jeho zabezpečení.

 

 

5.    Uzavřením smluvního vztahu Odběratel výslovně zmocňuje Dodavatele ke vstupu do všech prostor, kde se nalézá zboží s výhradou vlastnictví.

 

 

VII.    Záruční podmínky

 

1.     Na dodaný předmět smlouvy poskytuje Dodavatel podnikatelským subjektům, nestanoví-li smlouva něco jiného, záruku v délce:

a)       12 měsíců na nové zboží;

b)       6 měsíců na použité nebo repasované zboží, spotřební materiál, náhradní díly;

c)       3 měsíce na provedené práce;

d)       3 měsíce v ostatních případech.

 

2.     Odběratel má právo uplatnit záruku jen na předmět smlouvy, který vykazuje vadu, a to za předpokladu, že:

a)       v případě zboží toto bylo zakoupeno a používáno k účelu, k němuž je určeno, bylo provozováno a udržováno v souladu s návodem pro použití výrobce a bylo použito vhodným způsobem; obdobně se tato podmínka použije také v případě služeb;

b)       vadu předmětu smlouvy oznámí Dodavateli písemně, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, v písemném oznámení zjištěných vad (reklamační protokol) je Odběratel povinen uvést charakteristiku zjištěné vady včetně dalšího podpisu, v čem se zjištěná vada projevuje;

c)       předmět smlouvy nebyl opraven, pozměněn nebo upraven osobou jinou než Dodavatelem nebo osobou oprávněnou k tomu Dodavatelem;

d)       vada je uznatelná a

e)       Odběratel uhradil celou cenu předmětu smlouvy.

 

3.     Vada je uznatelná, pokud se jedná o vadu materiálu, funkční vadu, vadu vzniklou při výrobě dodaného zboží, vadu vzniklou při montáži nebo instalaci zboží zajišťované Dodavatelem;

 

4.    Vada není uznatelná, pokud se jedná o

a)       vadu vzniklou špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím nebo instalací, které jsou v rozporu s návodem;

b)       vadu způsobenou účinky přepětí v rozvodné síti nebo účinky špatného přívodu nebo odvodu ostatních médií jako je např. chladicí médium, technický plyn, výfuk;

c)       vadu způsobenou nadměrným mechanickým opotřebením, působením nevhodných látek nebo použitím jiných náhradních dílů, než bylo doporučeno výrobcem nebo Dodavatelem;

d)       opotřebení způsobené obvyklým užíváním zboží;

e)       vedu, která vznikla vlivem úprav nebo specifikací zboží provedených Dodavatelem na základě pokynů od Odběratele;

f)        vadu, na kterou byl Odběratel v době uzavření smluvního vztahu upozorněn nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, o které musel vědět;

g)       použitý spotřební materiál.

 

5.     Dodavatel se zavazuje opravit nebo vyměnit zboží, které bylo dodáno Odběrateli, podle svého rozhodnutí a/nebo zajistit opravu nebo výměnu třetí stranou, oprávněnou k tomu Dodavatelem, a to v případě, že se na vadu dle rozhodnutí Dodavatele vztahuje záruka.

 

6.    V případě výměny zboží Odběratel vrátí na své náklady vadné zboží, které se má vyměnit nebo bylo vyměněno, Dodavateli do 10 dnů od dodávky nového zboží Odběrateli.

 

 

7.    Dodavatel může Odběrateli účtovat náklady na odeslání zboží Dodavateli a zpět na místo určené Odběratelem, pokud zboží, které se má opravit nebo vyměnit, se nenachází na území České republiky.

 

8.     Pokud nebude oprava nebo výměna vybavení prodávajícím provedena, Dodavatel může vyhovět své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady tak, že Odběrateli poskytne slevu z kupní ceny nebo vrátí cenu předmětu smlouvy a poskytnuté zboží si odebere zpět.

 

 

9.    V případě, že reklamace nebude uznána, Odběratel se zavazuje uhradit Dodavateli náklady spojené s vyřízením této reklamace, a to do 14 dní ode dne oznámení Odběrateli částky k úhradě. Práce na zjišťování příčiny vady jsou zpoplatněny částkou 1000 Kč bez DPH za každou započatou hodinu. Náklady spojené s vyřízením reklamace nebudou účtovány v případě, že se Odběratel s Dodavatelem dohodnou na provedení opravy zjištěné vady.

 

 

10.   Kromě záručních podmínek výslovně uvedených v těchto obchodních podmínkách, aplikace jakýchkoliv dalších podmínek nebo záruk, včetně povinností vyplývajících z nebo souvisejících s odpovědností za vady, které jinak zaručují příslušné zákony, je vyloučena, a to v plném rozsahu tak, jak to umožňují relevantní právní předpisy.

 

 

VIII.   Rozhodné právo a řešení sporů

 

1.  Smluvní vztah se řídí českým právem. Práva a povinnosti smluvních stran, jež nejsou upraveny v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními českých právních předpisů, s výjimkou uvedenou v č. VII, bod 10.

 

2.     Smluvní strany se zavazují, že vynaloží veškeré úsilí, aby byly případné spory vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu urovnány smírnou cestou. Dále se smluvní strany zavazují, že budou postupovat tak, aby sporná situace byla objektivně vysvětlena, a za tímto účelem si poskytnou nezbytnou součinnost.

 

 

3.    Místně příslušným soudem pro řešení sporů vzniklých z uzavřeného smluvního vztahu je vždy soud podle sídla Dodavatele. Rozhodným právem je vždy české právo.  

 

IX.   Ochrana obchodního tajemství, know-how a důvěrných informací

 

1.     Smluvní strany se zavazují chránit obchodní tajemství, know-how a důvěrné informace (dále jen chráněné informace“), které mezi sebou získaly v průběhu trvání smluvního vztahu. Chráněné informace upravené českým právním řádem tvoří rovněž veškeré skutečnosti technické, ekonomické, právní a výrobní povahy v hmotné nebo nehmotné formě, které byly jednou ze smluvních stran takto označeny a byly poskytnuty druhé smluvní straně. Tyto skutečnosti nejsou v příslušných obchodních kruzích zpravidla běžně dostupné a obě smluvní strany mají zájem na jejich utajení a na odpovídajícím způsobu jejich ochrany.

 

2.    Smluvní strany se zavazují, že veškeré chráněné informace nebudou dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně bez předchozího písemného souhlasu. Současně se zavazují, že zabezpečí, aby převzaté dokumenty obsahující chráněné informace byly řádně evidovány. Smluvní strany se dále zavazují, že chráněné informace nepoužijí v rozporu s jejich účelem ani účelem jejich poskytnutí po své potřeby nebo ve prospěch třetí osoby.

 

 

3.   Dodavateli zůstávají veškerá práva, nároky a zájmy související s vlastnictvím veškerého know-how, technických informací, výkresů, specifikací nebo dokumentů, nápadů, koncepcí, metod, procesů, technik a vynálezů, vyvinutých nebo vytvořených Dodavatelem nebo třetími osobami ku prospěchu Dodavatele nebo poskytnutých Dodavateli na základě jakékoliv smlouvy. Dodavateli rovněž zůstává vlastnictví autorských práv, patentů, práv na design, obchodního tajemství nebo jiného duševního vlastnictví, které se vztahuje k předmětu smlouvy, a Odběratel k takovému duševnímu vlastnictví nezískává žádná práva, nestanoví-li smlouva něco jiného.

 

4.   Obchodní značky a jména Dodavatele a s ním spolupracujících společnosti nebudou použita jinak, než jak je používá Dodavatel, a jak uvádí a používá za účelem ochrany a označení vybavení v související dokumentaci.

 

 

5.   Odběratel uzavřením smluvního vztahu uděluje Dodavateli souhlas s pořizováním zvukových, obrazových a jiných záznamů ve svých prostorech, je-li to nutné pro naplnění předmětu smlouvy a nestanoví-li smlouva jinak.

 

 

 

X.    Ochrana osobních údajů

 

1.    Odběratel souhlasí, že Dodavatel může shromažďovat a uchovávat osobní údaje týkající se zaměstnanců Odběratele, jeho dodavatelů, zákazníků a dalších fyzických osob, a to za účelem zajištění rádného poskytování zboží a služeb Dodavatelem.

 

2.    Dodavatel se zavazuje, že zajistí získané osobní údaje takovým způsobem a s použitím takových technických a organizačních prostředků, aby byla plně zajištěna ochrana osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V případě, kdy Odběratel v souvislosti s plněním smluvního vztahu poskytne Dodavateli osobní údaje, Odběratel potvrzuje, že zpracováním těchto osobních údajů v souladu s podmínkami uzavřeného smluvního vztahu nedochází ze strany Dodavatele k porušení předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

 

XI.    Subdodavatelé

      Dodavatel si vyhrazuje právo využít služeb zástupců a subdodavatelů při poskytování zboží a služeb. Jakýkoliv odkaz na zaměstnance Dodavatele ve smlouvě

      se týká i zaměstnanců zástupců a subdodavatelů.

 

XII.    Vyšší moc

     Dodavatel ani Odběratel neodpovídají druhé straně za opožděné splnění nebo nesplnění závazku v rozsahu, v jakém toto opožděné splnění nebo nesplnění závazku bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, jako např. požár, povodeň, válka, výtržnosti, občanské nepokoje, výluky, nařízení státního nebo nadnárodního orgánu, stávky nebo pracovní spory.

 

XIII.    Závěrečná ustanovení

 

1.       Pokud bude ve smlouvě stanoveno jinak, než jak stanoví tyto obchodní podmínky, má přednost ustanovení smlouvy.

 

2.       Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014.